învaţă limba franceză online

Evanghelia dupa Ioan - Cap. 3

Trebuie să instalaţi Flash Player pentru a vedea conţinutul


Évangile selon Jean Ch. 3

Evanghelia după Ioan Cap. 3

1Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens, nommé Nicodème, un chef des Juifs, 1Între Farisei era un om cu numele Nicodim, un fruntaş al Iudeilor.
2qui vint, lui, auprès de Jésus, de nuit, et lui dit: Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu; car personne ne peut faire ces miracles que tu fais, si Dieu n'est avec lui. 2Acesta a venit la Isus, noaptea, şi I-a zis: ,,Învăţătorule, ştim că eşti un Învăţător, venit dela Dumnezeu; căci nimeni nu poate face semnele pe cari le faci Tu, dacă nu este Dumnezeu cu el.``
3Jésus lui répondit: En vérité, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. 3Drept răspuns, Isus i-a zis: ,,Adevărat, adevărat îţi spun că, dacă un om nu se naşte din nou, nu poate vedea Împărăţia lui Dumnezeu.``
4Nicodème lui dit: Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? 4Nicodim I-a zis: ,,Cum se poate naşte un om bătrân? Poate el să intre a doua oară în pîntecele maicii sale, şi să se nască?``
5Jésus répondit: En vérité, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'Esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. 5Isus i-a răspuns: ,,Adevărat, adevărat îţi spun, că, dacă nu se naşte cineva din apă şi din Duh, nu poate să intre în Împărăţia lui Dumnezeu.
6Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'Esprit est Esprit. 6Ce este născut din carne, este carne, şi ce este născut din Duh, este duh.
7Ne t'étonne pas que je t'aie dit: Il faut que vous naissiez de nouveau. 7Nu te mira că ţi-am zis: ,,Trebuie să vă naşteţi din nou.
8Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit; mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. 8Vântul suflă încotro vrea, şi-i auzi vuietul; dar nu ştii de unde vine, nici încotro merge. Tot aşa este cu oricine este născut din Duhul.``
9Nicodème lui dit: Comment cela peut-il se faire? 9Nicodim I-a zis: ,,Cum se poate face aşa ceva?``
10Jésus lui répondit: Tu es le docteur d'Israël, et tu ne sais pas ces choses! 10Isus I-a răspuns: ,,Tu eşti învăţătorul lui Israel, şi nu pricepi aceste lucruri?
11En vérité, en vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons, et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu; et vous ne recevez pas notre témoignage. 11Adevărat, adevărat îţi spun, că noi vorbim ce ştim, şi mărturisim ce am văzut; şi voi nu primiţi mărturia noastră.
12Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? 12Dacă v'am vorbit despre lucruri pământeşti şi nu credeţi, cum veţi crede când vă voi vorbi despre lucrurile cereşti?
13Personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. 13Nimeni nu s'a suit în cer, afară de Cel ce S'a coborât din cer, adică Fiul omului, care este în cer.<
14Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, 14Şi, după cum a înălţat Moise şarpele în pustie, tot aşa trebuie să fie înălţat şi Fiul omului,
15afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. 15pentruca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică.
16Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. 16Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El, să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică.
17Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. 17Dumnezeu, într-adevăr, n'a trimis pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, ci ca lumea să fie mântuită prin El.
18Celui qui croit en lui n'est point jugé; mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. 18Oricine crede în El, nu este judecat; dar cine nu crede, a şi fost judecat, pentrucă n'a crezut în Numele singurului Fiu al lui Dumnezeu.
19Et ce jugement c'est que, la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs oeuvres étaient mauvaises. 19Şi judecata aceasta stă în faptul că, odată venită Lumina în lume, oamenii au iubit mai mult întunerecul decât lumina, pentrucă faptele lor erau rele.
20Car quiconque fait le mal hait la lumière, et ne vient point à la lumière, de peur que ses oeuvres ne soient dévoilées; 20Căci oricine face răul, urăşte lumina, şi nu vine la lumină, ca să nu i se vădească faptele.
21mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses oeuvres soient manifestées, parce qu'elles sont faites en Dieu. 21Dar cine lucrează după adevăr, vine la lumină, pentruca să i se arate faptele, fiindcă sunt făcute în Dumnezeu.``
22Après cela, Jésus, accompagné de ses disciples, se rendit dans la terre de Judée; et là il demeurait avec eux, et il baptisait. 22După aceea Isus şi ucenicii Lui au venit în ţinutul Iudeii; şi stătea acolo cu ei şi boteza.
23Jean aussi baptisait à Énon, près de Salim, parce qu'il y avait là beaucoup d'eau; et on y venait pour être baptisé. 23Ioan boteza şi el în Enon, aproape de Salim, pentru că acolo erau multe ape; şi oamenii veneau ca să fie botezaţi.
24Car Jean n'avait pas encore été mis en prison. 24Căci Ioan încă nu fusese aruncat în temniţă.
25Or, il s'éleva de la part des disciples de Jean une dispute avec un Juif touchant la purification. 25Între ucenicii lui Ioan şi între un Iudeu, s'a iscat o neînţelegere cu privire la curăţire.
26Ils vinrent trouver Jean, et lui dirent: Rabbi, celui qui était avec toi au delà du Jourdain, et à qui tu as rendu témoignage, voici, il baptise, et tous vont à lui. 26Au venit deci la Ioan şi i-au zis: ,,Învăţătorule, Celce era cu tine dincolo de Iordan, şi despre care ai mărturisit tu, iată că botează, şi toţi oameni se duc la El.``
27Jean répondit: Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. 27Drept răspuns, Ioan i -a zis: ,,Omul nu poate primi decît ce-i este dat din cer.
28Vous-mêmes m'êtes témoins que j'ai dit: Je ne suis pas le Christ, mais j'ai été envoyé devant lui. 28Voi înşivă îmi sunteţi martori că am zis: ,,Nu sunt eu Hristosul, ci sunt trimis înaintea Lui.
29Celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux; mais l'ami de l'époux, qui se tient là et qui l'entend, éprouve une grande joie à cause de la voix de l'époux: aussi cette joie, qui est la mienne, est parfaite. 29Cine are mireasă, este mire; dar prietenul mirelui, care stă şi-l ascultă, se bucură foarte mult când aude glasul mirelui: şi această bucurie, care este a mea, este deplină.
30Il faut qu'il croisse, et que je diminue. 30Trebuie ca El să crească, iar eu să mă micşorez.
31Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous; celui qui est de la terre est de la terre, et il parle comme étant de la terre. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tous, 31Cel ce vine din cer, este mai pe sus de toţi; celce este depe pămînt, este pământesc, şi vorbeşte ca de pe pămînt. Cel ce vine din cer, este mai pe sus de toţi.
32il rend témoignage de ce qu'il a vu et entendu, et personne ne reçoit son témoignage. 32El mărturiseşte ce a văzut şi a auzit, şi totuşi nimeni nu primeşte mărturia Lui.
33Celui qui a reçu son témoignage a certifié que Dieu est vrai; 33Cine primeşte mărturia Lui, adevereşte prin aceasta că Dumnezeu spune adevărul.
34car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, parce que Dieu ne lui donne pas l'Esprit avec mesure. 34Căci Acela, pe care L-a trimis Dumnezeu, vorbeşte cuvintele lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu nu-I dă Duhul cu măsură.
35Le Père aime le Fils, et il a remis toutes choses entre ses mains. 35Tatăl iubeşte pe Fiul, şi a dat toate lucrurile în mâna Lui.
36Celui qui croit au Fils a la vie éternelle; celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. 36Cine crede în Fiul, are viaţa vecinică; dar cine nu crede în Fiul, nu va vedea viaţa, ci mânia lui Dumnezeu rămâne peste el.


Capitolul 1 | Capitolul 2