învaţă limba franceză online

Evanghelia dupa Ioan - Cap. 1

Trebuie să instalaţi Flash Player pentru a vedea conţinutul


Évangile selon Jean Ch. 1

Evanghelia după Ioan Cap. 1

1Au commencement était la Parole, et la Parole était avec Dieu, et la Parole était Dieu. 1La început era Cuvântul, şi Cuvântul era cu Dumnezeu, şi Cuvântul era Dumnezeu.
2Elle était au commencement avec Dieu. 2El era la început cu Dumnezeu.
3Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. 3Toate lucrurile au fost făcute prin El; şi nimic din ce a fost făcut, n'a fost făcut fără El.
4En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. 4În El era viaţa, şi viaţa era lumina oamenilor.
5La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. 5Lumina luminează în întunerec, şi întunerecul n'a biruit -o.
6Il y eut un homme envoyé de Dieu: son nom était Jean. 6A venit un om trimes de Dumnezeu: numele lui era Ioan.
7Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. 7El a venit ca martor, ca să mărturisească despre Lumină, pentruca toţi să creadă prin el.
8Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. 8Nu era el Lumina, ci el a venit ca să mărturisească despre Lumină.
9Cette lumière était la véritable lumière, qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. 9Lumina aceasta era adevărata Lumină, care luminează pe orice om, venind în lume.
10Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. 10El era în lume, şi lumea a fost făcută prin El, dar lumea nu L -a cunoscut.
11Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. 11A venit la ai Săi, şi ai Săi nu L-au primit.
12Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, 12Dar tuturor celor ce L-au primit, adică celorce cred în Numele Lui, le -a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu;
13non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. 13născuţi nu din sânge, nici din voia firii lor, nici din voia vreunui om, ci din Dumnezeu.
14Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité; et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. 14Şi Cuvântul S'a făcut trup, şi a locuit printre noi, plin de har, şi de adevăr. Şi noi am privit slava Lui, o slavă întocmai ca slava singurului născut din Tatăl. -
15Jean lui a rendu témoignage, et s'est écrié: C'est celui dont j'ai dit: Celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. 15Ioan a mărturisit despre El, când a strigat: ,,El este Acela despre care ziceam eu: ,Celce vine după mine, este înaintea mea, pentrucă era înainte de mine`. -
16Et nous avons tous reçu de sa plénitude, et grâce pour grâce; 16Şi noi toţi am primit din plinătatea Lui, şi har după har;
17car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus Christ. 17căci Legea a fost dată prin Moise, dar harul şi adevărul au venit prin Isus Hristos.
18Personne n'a jamais vu Dieu; le Fils unique, qui est dans le sein du Père, est celui qui l'a fait connaître. 18Nimeni n'a văzut vreodată pe Dumnezeu; singurul Lui Fiu, care este în sînul Tatălui, Acela L -a făcut cunoscut.``
19Voici le témoignage de Jean, lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des sacrificateurs et des Lévites, pour lui demander: Toi, qui es-tu? 19Iată mărturisirea făcută de Ioan, cînd Iudeii au trimes din Ierusalim pe nişte preoţi şi Leviţi să-l întrebe: ,,Tu cine eşti?``
20Il déclara, et ne le nia point, il déclara qu'il n'était pas le Christ. 20El a mărturisit şi n'a tăgăduit: a mărturisit că nu este el Hristosul.
21Et ils lui demandèrent: Quoi donc? es-tu Élie? Et il dit: Je ne le suis point. Es-tu le prophète? Et il répondit: Non. 21Şi ei l-au întrebat: ,,Dar cine eşti? Eşti Ilie?`` Şi el a zis: ,,Nu sunt!`` ,,Eşti proorocul?`` Şi el a răspuns: ,,Nu!``
22Ils lui dirent alors: Qui es-tu? afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu de toi-même? 22Atunci i-au zis: ,,Dar cine eşti? Ca să dăm un răspuns celorce ne-au trimes. Ce zici tu despre tine însuţi?``
23Moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert: Aplanissez le chemin du Seigneur, comme a dit Ésaïe, le prophète. 23,,Eu``, a zis el, ,,sînt glasul celuice strigă în pustie: ,Neteziţi calea Domnului`, cum a zis proorocul Isaia.``
24Ceux qui avaient été envoyés étaient des pharisiens. 24Trimeşii erau din partea Fariseilor.
25Ils lui firent encore cette question: Pourquoi donc baptises-tu, si tu n'es pas le Christ, ni Élie, ni le prophète? 25Ei i-au mai pus următoarea întrebare: ,,Atunci de ce botezi, dacă nu eşti Hristosul, nici Ilie, nici proorocul?``
26Jean leur répondit: Moi, je baptise d'eau, mais au milieu de vous il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas, qui vient après moi; 26Drept răspuns, Ioan le -a zis: ,,Eu botez cu apă; dar în mijlocul vostru stă Unul, pe care voi nu-L cunoaşteţi.
27je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. 27El este Acela care vine după mine, -şi care este înaintea mea; eu nu sunt vrednic să I desleg cureaua încălţămintelor Lui.``
28Ces choses se passèrent à Béthanie, au delà du Jourdain, où Jean baptisait. 28Aceste lucruri s'au petrecut în Betabara (Sau: Betania.), dincolo de Iordan, unde boteza Ioan.
29Le lendemain, il vit Jésus venant à lui, et il dit: Voici l'Agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde. 29A doua zi, Ioan a văzut pe Isus venind la el, şi a zis: ,,Iată Mielul lui Dumnezeu, care ridică păcatul lumii!
30C'est celui dont j'ai dit: Après moi vient un homme qui m'a précédé, car il était avant moi. 30El este Acela despre care ziceam: ,,După mine vine un om, care este înaintea mea, căci era înainte de mine.
31Je ne le connaissais pas, mais c'est afin qu'il fût manifesté à Israël que je suis venu baptiser d'eau. 31Eu nu-L cunoşteam, dar tocmai pentru aceasta am venit să botez cu apă: ca El să fie făcut cunoscut lui Israel.``
32Jean rendit ce témoignage: J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. 32Ioan a făcut următoarea mărturisire: ,,Am văzut Duhul pogorîndu-Se din cer ca un porumbel şi oprindu-Se peste El.
33Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau, celui-là m'a dit: Celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint Esprit. 33Eu nu-L cunoşteam; dar Celce m'a trimes să botez cu apă, mi-a zis: ,Acela peste care vei vedea Duhul pogorându-Se şi oprindu-Se, este Celce botează cu Duhul Sfânt.``
34Et j'ai vu, et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. 34Şi eu am văzut lucrul acesta, şi am mărturisit că El este Fiul lui Dumnezeu.``
35Le lendemain, Jean était encore là, avec deux de ses disciples; 35A doua zi, Ioan stătea iarăş cu doi din ucenicii lui.
36et, ayant regardé Jésus qui passait, il dit: Voilà l'Agneau de Dieu. 36Şi, pe cînd privea pe Isus umblând, a zis: ,,Iată Mielul lui Dumnezeu!``
37Les deux disciples l'entendirent prononcer ces paroles, et ils suivirent Jésus. 37Cei doi ucenici l-au auzit rostind aceste vorbe, şi au mers după Isus.
38Jésus se retourna, et voyant qu'ils le suivaient, il leur dit: Que cherchez-vous? Ils lui répondirent: Rabbi (ce qui signifie Maître), où demeures-tu? 38Isus S'a întors; şi, cînd i-a văzut că merg după El, le-a zis: ,,Ce căutaţi?`` Ei I-au răspuns: ,,Rabi (care, tălmăcit, înseamnă: ,,Învăţătorule), unde locuieşti?``
39Venez, leur dit-il, et voyez. Ils allèrent, et ils virent où il demeurait; et ils restèrent auprès de lui ce jour-là. C'était environ la dixième heure. 39,,Veniţi de vedeţi``, le-a zis El. S'au dus şi au văzut unde locuia; şi în ziua aceea au rămas la El. Era cam pe la ceasul al zecelea.
40André, frère de Simon Pierre, était l'un des deux qui avaient entendu les paroles de Jean, et qui avaient suivi Jésus. 40Unul din cei doi, cari auziseră cuvintele lui Ioan şi merseseră după Isus, era Andrei, fratele lui Simon Petru.
41Ce fut lui qui rencontra le premier son frère Simon, et il lui dit: Nous avons trouvé le Messie (ce qui signifie Christ). 41El, cel dintîi, a găsit pe fratele său Simon, şi i a zis: ,,Noi am găsit pe Mesia`` (care, tălmăcit însemnează Hristos).
42Et il le conduisit vers Jésus. Jésus, l'ayant regardé, dit: Tu es Simon, fils de Jonas; tu seras appelé Céphas (ce qui signifie Pierre). 42Şi l-a adus la Isus. Isus l-a privit, şi i-a zis: ,,Tu eşti Simon, fiul lui Iona; tu te vei chema Chifa``, (care, tălmăcit, înseamnă Petru).
43Le lendemain, Jésus voulut se rendre en Galilée, et il rencontra Philippe. Il lui dit: Suis-moi. 43A doua zi Isus a vrut să Se ducă în Galilea, şi a găsit pe Filip. Şi i-a zis: ,,Vino după Mine.``
44Philippe était de Bethsaïda, de la ville d'André et de Pierre. 44Filip era din Betsaida, cetatea lui Andrei şi a lui Petru.
45Philippe rencontra Nathanaël, et lui dit: Nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. 45Filip a găsit pe Natanael, şi i-a zis: ,,Noi am găsit pe Acela, despre care a scris Moise în lege, şi proorocii: pe Isus din Nazaret, fiul lui Iosif.
46Nathanaël lui dit: Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Philippe lui répondit: Viens, et vois. 46Natanael i-a zis: ,,Poate ieşi ceva bun din Nazaret?`` ,,Vino şi vezi!`` i-a răspuns Filip.
47Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui: Voici vraiment un Israélite, dans lequel il n'y a point de fraude. 47Isus a văzut pe Natanael venind la El, şi a zis despre el: ,,Iată cu adevărat un Israelit, în care nu este vicleşug.``
48D'où me connais-tu? lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit: Avant que Philippe t'appelât, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. 48,,De unde mă cunoşti?`` I-a zis Natanael. Drept răspuns Isus i-a zis: ,,Te-am văzut mai înainte ca să te cheme Filip, cînd erai supt smochin.``
49Nathanaël répondit et lui dit: Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. 49Natanael I-a răspuns: ,,Rabi, Tu eşti Fiul lui Dumnezeu, Tu eşti Împăratul lui Israel!``
50Jésus lui répondit: Parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois; tu verras de plus grandes choses que celles-ci. 50Drept răspuns, Isus i -a zis: ,,Pentrucă ţi-am spus că te-am văzut supt smochin, crezi? Lucruri mai mari decât acestea vei vedea.``
51Et il lui dit: En vérité, en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. 51Apoi i-a zis: ,,Adevărat, adevărat vă spun, că, de acum încolo, veţi vedea cerul deschis şi pe îngerii lui Dumnezeu suindu-se şi coborându-se peste Fiul omului.`


Capitolul 2 | Capitolul 3